Gemiddelde premies voor WGA en Ziektewet stijgen in 2018

Het UWV heeft begin september het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 gepubliceerd. In dit besluit liggen de premies en parameters voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas voor het jaar 2018 vast. De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit een component voor de WGA en een component voor de Ziektewet. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt dat het gemiddelde percentage voor zowel de WGA als de Ziektewet stijgt ten opzichte van 2017.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
De vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 gebeurt op verschillende manieren, afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Als u kwalificeert als kleine werkgever, omdat uw gemiddelde premieloonsom minder dan € 328.000 bedraagt, dan krijgt u de sectoraal vastgestelde premies opgelegd.

Het gemiddelde verschil tussen de sectorale premies voor enerzijds de WGA component 2017 en anderzijds de WGA component 2018, is op totaalniveau verwaarloosbaar. Per sector zijn echter significante verschillen te constateren. Zo stijgt de sectorale WGA premie voor de sectoren 28 Taxivervoer en 69 Telecommunicatie met meer dan 0,15%. Bij de sectoren 11 Elektrotechnische industrie en 18 Reiniging daalt de sectorale WGA premie met meer dan 0,10%.

Voor de component Ziektewet van de sectoraal vastgestelde premie, geldt een gemiddelde stijging van 0,05% ten opzichte van 2017. Tussen de verschillende sectoren zitten echter forse verschillen. Zo stijgt de component Ziektewet in sectoren 29 Openbaar vervoer en 20 Havenbedrijven met meer dan 0,25%. In de sectoren 57 Stukadoorsbedrijven en 21 Havenclassificeerders daalt de Ziektewet component met meer dan 0,30%.
Voor werkgevers met een gemiddelde premieloonsom van minimaal € 3.280.000, geldt dat zij een individueel bepaalde premie opgelegd krijgen. Deze premie is gebaseerd op de aan de individuele werkgevers toegerekende uitkeringslast voor de WGA en de Ziektewet. Afhankelijk van de ontwikkeling van de toegerekende uitkeringslast kan het premiepercentage stijgen of dalen.

Werkgevers die qua gemiddelde premieloonsom tussen de kleine en de grote werkgever in vallen, geldt dat de premie wordt vastgesteld op basis van beide methodieken middels een gewogen gemiddelde. Hoe hoger de gemiddelde premieloonsom, hoe groter het aandeel van de individueel vastgestelde premie. Andersom geldt dat hoe dichter de gemiddelde premieloonsom bij de grens voor kleine werkgever ligt, hoe groter de invloed is van de sectorale componenten voor de WGA en de Ziektewet.

Zijn er alternatieven?
U kunt als werkgever kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA en/of de Ziektewet. Om eigenrisicodrager te worden moet u in de regel minimaal 3 jaar gedifferentieerde premie Werkhervattingskas hebben afgedragen (tenzij u de korter dan drie jaar werkgever bent). U kunt op twee momenten per jaar eigenrisicodrager worden, per 1 januari en per 1 juli. De aanvraag voor het worden van eigenrisicodrager moet minimaal 13 weken voor de startdatum bij de Belastingdienst worden ingediend. Om per 1 januari 2018 eigenrisicodrager te worden, moet u daarom uiterlijk 1 oktober 2017 een aanvraag indienen. In dit artikel gaan wij nader in op de aanvraag en de voorwaarden voor het worden van eigenrisicodrager.

Waar moet u rekening mee houden?
Als u geen eigenrisicodrager (meer) bent per 1 januari 2018, dan ontvangt u eind november 2017 uw Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018. U kunt eenvoudig zelf een eerste controle op de juistheid van deze beschikking uitvoeren. Wij informeren u hierover verder medio november 2017. Mocht u voor die tijd meer willen weten over de mogelijkheden om eigenrisicodrager te worden of vragen hebben over de nieuwe premies en parameters voor de Werkhervattingskas en de invloed daarvan op uw organisatie, neemt u dan contact met ons op.

2017-09-12T07:21:32+00:00